REGULAMIN STADIONU MIEJSKIEGO W BRZEGU

I. CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Stadion Miejski, dalej zwany Stadionem, stanowi własność gminy Miasto Brzeg i jest administrowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu, zwany dalej Administratorem.
2. Infrastrukturę Stadionu stanowią:
a. część sportowa (boisko trawiaste główne, boisko trawiaste treningowe, boisko ze sztuczną nawierzchnią, bieżnia i urządzenia lekkoatletyczne) wraz z zapleczem szatniowym,
b. część usługowo-administracyjna,
c. parkingi.
3. Stadion jest dostępny w godzinach otwarcia:
a. część sportowa jest czynna codziennie od godziny 8.00 do godziny 21.00,
b. część usługowo-administracyjna jest czynna od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do godziny 15.00,
c. parkingi są dostępne wyłącznie dla samochodów osobowych przez cała dobę.
4. Wejście na teren Stadionu oznacza automatyczne i bezwzględne zaakceptowanie przepisów Regulaminu.

II. UŻYTKOWNICY
1. Do korzystania z części sportowej Stadionu, po wcześniejszym zgłoszeniu u Administratora, uprawnione są:
a. Stowarzyszenia, związki sportowe, inne organizacje oraz osoby fizyczne organizujące w części sportowej Stadionu zajęcia lub imprezy o charakterze sportowo- rekreacyjnym, zwane dalej Organizatorami.
b. Osoby pełnoletnie lub małoletnie pod stałym nadzorem i opieką osoby pełnoletniej, uczestniczące jako kibic lub zawodnik w imprezie lub zajęciachorganizowanych przez Organizatora, zwane dalej Uczestnikami.
c. Osoby pełnoletnie korzystające z części sportowej Stadionu indywidualnie, zwane dalej Użytkownikiem indywidualnym.
2. Do korzystania z części usługowo-administracyjnej uprawnione są osoby i instytucje będące klientami i gośćmi MOSiR.
3. Do korzystania z parkingów uprawnieni są wszyscy właściciele pojazdów osobowych korzystający z postoju nie dłużej niż 24 godziny.

III. ZASADY KORZYSTANIA – DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU
1. Korzystanie z części sportowej Stadionu bezwzględnie wymaga wcześniejszego zgłoszenia u Administratora i uzgodnienia zasad użytkowania.
2. Organizatorzy chęć korzystania ze Stadionu zgłaszają w formie pisemnej, określając termin i zakres swojej działalności.
3. Administrator na podstawie pisemnych zgłoszeń Organizatorów ustala harmonogram korzystania z pomieszczeń i boisk na poszczególne miesiące roku. Harmonogram jest podstawowym dokumentem określającym dostępność do części sportowej Stadionu.
4. Administrator pisemne zgłoszenia Organizatorów rozpatruje nie wcześniej niż 2 miesiące przed terminem realizacji i nie później niż 7 dni przed terminem realizacji imprezy lub zajęć.
5. W przypadku Organizatorów zajęć cyklicznych, Administrator wymaga od Organizatorów aktualizacji harmonogramu tych zajęć, najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem miesiąca, w którym harmonogram ma obowiązywać.
6. W sytuacji wolnych terminów dopuszcza się możliwość korzystania z części sportowej Stadionu bez wcześniejszego pisemnego zgłoszenia Organizatora. Decyzję w tej sprawie podejmuje upoważniony pracownik Administratora, zwany dalej Gospodarzem Stadionu.
7. Administrator zastrzega sobie prawo do ustalenia pierwszeństwa z korzystania z części sportowej Stadionu według następujących kryteriów:
a. Organizatorzy zrzeszeni w stowarzyszeniach i związkach sportowych z terenu gminy Miasto Brzeg,
b. pozostali Organizatorzy z terenu gminy Miasto Brzeg,
c. Organizatorzy spoza terenu gminy Miasto Brzeg, korzystający z pakietu usług na innych obiektach Administratora,
d. Organizatorzy spoza terenu gminy Miasto Brzeg, korzystający tylko z części sportowej Stadionu.
8. Użytkownicy indywidualni chcący skorzystać z szatni, bieżni lub urządzeń lekkoatletycznych zgłaszają się i rejestrują u Gospodarza Stadionu bez konieczności wcześniejszego pisemnego zgłoszenia.

IV. ZASADY KORZYSTANIA – OBOWIĄZKI ORGANIZATORÓW,UCZESTNIKÓW I UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH
1. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za organizację i przebieg imprezy lub zajęć, w szczególności za organizację imprez masowych.
2. Organizator zobowiązuje się do:
a. przestrzegania przepisów prawa, w szczególności ustawy o organizacji imprez masowych (jeśli zachodzą odpowiednie przesłanki),ppoż, bhp, regulaminu Stadionu, zasad korzystania z boisk i urządzeń, przepisów właściwych związków sportowych, zapisów umowy z Administratorem,
b. wyznaczenia osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za przeprowadzenie imprezy lub zajęć
c. opracowania i przestrzegania regulaminu imprezy lub zajęć
d. kontroli wejścia, tak aby podczas trwania imprezy lub zajęć na wykorzystywanym terenie przebywały tylko osoby uprawnione.
e. utrzymania czystości na wykorzystywanym terenie,
f. dbałości o powierzone mienie, a w przypadku jego uszkodzenia przez Uczestników, do poniesienia kosztów naprawy,
g. punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć zgodnie z harmonogramem.
3. Wszystkich korzystających z części sportowej Stadionu zobowiązuje się do przestrzegania poniższych zaleceń:
a. wszystkie urządzeniaStadionu należy użytkować zgodne z ich przeznaczeniem,
b. o wszystkich zauważonych uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz o występujących zagrożeniach należy natychmiast powiadomić Administratora lub Gospodarza Stadionu,
c. nie wolno spożywać alkoholu oraz przyjmować środków odurzających,
d. we wszystkich pomieszczeniach oraz przy boisku ze sztuczną nawierzchnią obowiązuje zakaz palenia tytoniu i innych substancji,
e. nie wolno wnosićsztucznych ogni, rac, świec dymnych, pojemników do rozpylania wszelkich gazów i substancji żrących, noży, butelek, szklanek, kijów ani innych przedmiotów, które mogłyby być użyte jako broń,”kominiarek” i innych akcesoriów utrudniających identyfikację osoby,
f. nie wolno rozniecać ognia w jakiejkolwiek postaci,
g. obowiązuje zakaz wnoszenia i wprowadzania na teren Stadionu psów i innych zwierząt,
h. nie wolnoporuszać się pojazdami mechanicznymii parkowaćich(oprócz wyznaczonych miejsc) oraz w jakikolwiek sposób blokować chodników, dróg dojścia, wyjść i wejść,
i. zabronione jest wspinanie się na maszty, dachy budynków i innych konstrukcji, mury, ogrodzenia, urządzenia oświetleniowe, pomosty itp.
j. nie wolno wchodzić na obszary nieudostępnione przez Administratora,
k. nie wolno przebywać na terenie Stadionu poza godzinami otwarcia.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Wobec Organizatorów, Uczestników oraz Użytkowników indywidualnych, którzy naruszają zasady porządkuprawnego, w tym zapisy Regulaminu, będą wszczęte czynności zmierzające do wyegzekwowania prawidłowego postępowania, z usunięciem ze Stadionu włącznie oraz sprawamoże zostać skierowanana drogę postępowania administracyjnego, karnegolub cywilnego.
2. Nagminne naruszanie Regulaminu może spowodować wydanie przez Administratora zakazu wstępu na teren Stadionu.
3. Za wyrządzone na Stadionie szkody, w przypadku Użytkowników indywidualnych – odpowiada osoba wyrządzająca szkodę, w przypadku Uczestników (zawodników lub kibiców) – odpowiada Organizator.
4. W sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie,Administrator zastrzega sobie prawo do ostatecznych rozstrzygnięć.


SZCZEGÓŁOWE ZASADY KORZYSTANIA Z BOISKA ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ

Użytkownicy korzystają z boiska zgodnie z zapisami Regulaminu Stadionu Miejskiego w Brzegu, a ponadto stosująsię do następujących reguł:
1. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie imprezy lub zajęć wpisują się do rejestru użytkowników.
2. Uczestnicy imprezy lub zajęć mogą korzystać z pomieszczeń szatniowych i sanitarnych.
3. Uczestnicy imprezy lub zajęć mogą korzystać ze sztucznego oświetlenia po zapadnięciu zmroku, na całym boisku lub na jednej połowie, w zależności od charakteru prowadzonych zajęć i liczby uczestników.
4. Aby korzystać z całego boiska należy zgłosić co najmniej 16 uczestników zajęć, w innym przypadku upoważniony pracownik Administratora (Gospodarz Stadionu) może wyznaczyć do zajęć tylko jedną połowę boiska.
5. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych upoważniony pracownik Administratora (Gospodarz Stadionu) może zawiesić korzystanie z obiektu.
6. Dopuszcza się używanie wyłącznie obuwia sportowego z niskimi (do 13mm) kołkami z gumy lub tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego. Bezwzględnie zabrania się używania obuwia z kołkami metalowymi, aluminiowymi, ceramicznymi oraz kolcami.
7. Zabrania się wchodzenia i wjeżdżania na boisko łyżworolkami, wrotkami, deskorolkami, rowerami, motorowerami i innymi pojazdami mechanicznymi.
8. W obrębie boiska obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i innych substancji oraz posługiwania się otwartym ogniem.
9. Niedopuszczalne jest zaśmiecanie boiska, wnoszenie na jego teren opakowań szklanych i metalowych oraz żucie gumy.
10. Zabrania się niszczenia płyty boiska i urządzeń sportowych, a także wspinania się na ogrodzenia, słupy oświetleniowe itp. Upoważniony pracownik Administratora (Gospodarz Stadionu), w uzasadnionych przypadkach naruszenia Regulaminu i powyższych zasad może:
1. Nakazać zmianę obuwia i stroju.
2. Zwrócić uwagę na niezgodne z Regulaminem zachowanie.
3. Nakazać przerwanie zajęć i opuszczenie terenu boiska.
4. Wezwać służby porządkowe celem przywrócenia porządku.

Regulamin Stadionu

Boisko główne:       

 • wymiary (105 x 68m),
 • płyta o nawierzchni trawiastej z drenażem i nawadnianiem,    
 • zadaszone trybuny dla 2 tys. widzów,    
 • bieżnia okólna z 4 torami i 6 na prostym odcinku,    
 • urządzenia lekkoatletyczne,    
 • arkady żelbetonowe.

Boisko treningowe

 • wymiary (105 x 68m),
 • płyta o nawierzchni ze sztucznej trawy z drenażem,    
 • oświetlenie boiska.

Boisko treningowe:  

 • wymiary (90 x 60m),
 • płyta o nawierzchni trawiastej z drenażem i nawadnianiem.

Budynek klubowy:   

 • pomieszczenia dla drużyn, 
 • pomieszczenia dla sędziów i lekarzy,   
 • zaplecze sanitarne,   
 • sala konferencyjna,   
 • pomieszczenia odnowy biologicznej.

Zaplecze boisk treningowych:   

 • szatnie dla drużyn,   
 • zaplecze sanitarne.

Budynek zabytkowy:

 • adaptacja na budynek z miejscami noclegowymi.

Parkingi:  

 • nawierzchnia z kostki betonowej,   
 • 215 miejsc postojowych dla samochodów osobowych,   
 • 7 miejsc postojowych dla samochodów osób niepełnosprawnych,   
 • miejsca dla autobusów.        

 

INWESTOR

Gmina Miasto Brzeg


WYKONAWCY

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 2 "WROBIS" S.A. z siedzibą we Wrocławiu

TAMEX Obiekty Sportowe S.A. z siedzibą w Warszawie

Energy Investros Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie


NADZÓR INWESTORSKI

Inwestycje, Budownictwo, Handel "INWEST COMPLEX" Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach[powrót] [drukuj]

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013
"inwestujemy w Twoją przyszłość"

Regionalne Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Brzegu Copyright © 2010