REGULAMIN DLA UŻYTKOWNIKÓW MARINY BRZEG


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem turystycznej i pasażerskiej przystani na rzece Odrze w Brzegu o nazwie „Marina Brzeg” jest Gmina Miasto Brzeg, a administratorem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu. Przystań położona jest na 199 km rzeki Odry na jej prawym brzegu

2. Regulamin określa zasady korzystania z turystycznej i pasażerskiej przystani o nazwie „Marina Brzeg”, obejmującej zarówno teren wodny jak i nabrzeża. Zasady niniejszego regulaminu obowiązują wszystkie osoby przebywające na terenie przystani, a w szczególności każdego kierownika statku oraz członków jego załogi i pasażerów.

3. Przystań pasażerska to ¬niskie nabrzeże pionowe długości 30m wraz z trzema dalbami, szerokie żelbetowymi schody z podjazdem dla niepełnosprawnych stanowiącymi peron pasażerski oraz  plac manewrowy dla pojazdów obsługujących zacumowane jednostki.

4. Przystań turystyczna to pomosty pływające zakotwiczone w polu ostrogowym oraz slip, stanowisko dla dźwigu oraz plac manewrowy. Na terenie przystani znajduje się również hangar. Teren przystani ograniczony jest ogrodzeniem.  

5. Przebywanie na teren „Mariny Brzeg” i korzystanie z jej usług jest tożsame z zaakceptowaniem warunków i zasad objętych niniejszym regulaminem.

6. Zasadniczy okres eksploatacji „Mariny Brzeg” to sezon nawigacyjny trwający od 1 kwietnia do 31 października. Pracę Mariny Brzeg w tym okresie limituje również stan wody. Po przekroczeniu minimalnych lub maksymalnych stanów wody umożliwiających eksploatację przystań zawiesza swoją działalność.

7.  „Marina Brzeg” obsługiwana jest przez Bosmana (Gospodarza Mariny) lub podległy mu personel
- w sezonie nawigacyjnym: codziennie od godziny 8 do godziny 20.
- poza sezonem nawigacyjnym po wcześniejszym ustaleniu.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANI „MARINA BRZEG”

1. Za bezpieczeństwo załogi oraz pasażerów jednostek cumujacych w „Marinie Brzeg” odpowiedzialność ponosi prowadzący jednostkę pływającą.

2. Na terenie „Mariny Brzeg” obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, z wyjątkiem sytuacji, gdy uzyskano pisemną zgodę administratora obiektu.

3. Sprzęt ratowniczy znajdujący się na wyposażeniu „Mariny Brzeg” może być używany tylko do celów ratowniczych.

4. Administrator „Mariny Brzeg” nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na przystani mienie, cumujące jednostki pływające i ich wyposażenie.

5. Za wyrządzone szkody materialne odpowiedzialność ponoszą ich sprawcy.

6. Na terenie „Mariny Brzeg” zabrania się:
- zaśmiecania terenu i udostępnionych pomieszczeń, wyrzucania śmieci do wody
- rozpalania ognisk,
- kąpieli w wodzie
- parkowania samochodów poza miejscami wskazanymi przez Bosmana (Gospodarza Mariny),
- jazdy na rowerach, rolkach, itp.
- wykonywania wszelkich prac remontowych na jednostkach na wodzie oraz nabrzeżu bez zgody Bosmana (Gospodarza Mariny),
- prowadzenia handlu i działalności zarobkowej bez uprzedniej zgody administratora przystani.

7. Wszystkie zwierzęta przebywające na terenie „Mariny Brzeg” muszą znajdować się pod nadzorem opiekuna. Psy muszą być na smyczy i w kagańcu.

8. Wszystkie osoby przebywające na terenie przystani zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz poleceń wydawanych przez pracowników „Mariny Brzeg” lub inne uprawnione osoby.

9. Osoby nie przestrzegające ustaleń niniejszego regulaminu muszą opuścić teren przystani. Do interwencji, celem przywrócenia stanu zgodnego z prawem oraz ukarania winnych naruszenia przepisów, uprawnione są odpowiednie służby: policja, straż miejska, straż pożarna, inspekcja żeglugi śródlądowej, służby porządkowe administratora.

10. Pracownicy „Mariny Brzeg” mogą w każdej chwili zażądać natychmiastowego usunięcia z terenu przystani każdej jednostki pływającej, której członkowie załogi naruszają zasady niniejszego regulaminu, a w przypadku bezskutecznego wezwania – mogą usunąć taką jednostkę na koszt właściciela.
 
11. Szczegółowe zasady korzystania z przystani turystycznej określone są w części trzeciej regulaminu i opublikowane na terenie przystani turystycznej.

12. Telefony kontaktowe z obsługą „Mariny Brzeg”:  501 154 606  lub 505 112 974.

III.  SZCZEGÓŁOWE ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANI TURYSTYCZNEJ

1. Przystań turystyczna przyjmuje jednostki o długości kadłuba do 8 metrów  i zanurzeniu nie przekraczającym 0,8 m, powyżej 8 metrów za zgodą Bosmana (Gospodarza Mariny).
Pozostałe jednostki przyjmuje przystań pasażerska.

2. Wszelkie formalności związane z postojem jednostek pływających na przystani należy załatwić niezwłocznie po zacumowaniu u Bosmana (Gospodarza Mariny). Pozostawienie łodzi na stanowisku bez zgody Bosmana (Gospodarza Mariny) może spowodować jej usunięcie poza teren przystani na koszt armatora.

3. Miejsce postoju jednostek wyznacza Bosman (Gospodarz Mariny). Miejsca przydzielane jednostkom nie są miejscami stałymi. Na polecenie Bosmana (Gospodarza Mariny), załoga zobowiązana jest przecumować jednostkę na wskazane miejsce postoju. W przypadku braku kontaktu z załogą lub niezastosowania się do poleceń, gospodarz może dokonać zastępczego przecumowania jednostki w inne miejsce.

4. Załogi jednostek pływających korzystające z postoju w „Marinie Brzeg” są zobowiązane do informowania Bosmana (Gospodarza Mariny) o każdym wpłynięciu oraz wypłynięciu jednostki przy użyciu telefonu, radiotelefonu lub osobiście.

5. Każdorazowe wodowanie i podnoszenie jednostek może odbywać się jedynie po uzyskaniu zgody Bosmana (Gospodarza Mariny).

6. Na terenie przystani turystycznej mogą przebywać jedynie:
- osoby korzystające z przystani jako portu w czasie trwania rejsu jednostek pływających
- właściciele jednostek pływających, które stacjonują na terenie przystani
- osoby upoważnione przez administratora obiektu.
Pozostałe osoby będą wydalone z terenu przystani turystycznej.

5. Dzieci do lat 12 oraz osoby nie umiejące pływać mogą przebywać na pomostach pływających po uprzednim założeniu kamizelki ratunkowej.

6. Wszyscy korzystający z przystani zobowiązani są dbać o obiekty i ich wyposażenie oraz przestrzegać postanowień wynikających z przepisów portowych, zasad etyki i etykiety żeglarskiej.

Miejski Ośrodek
Sportu i RekreacjiDyrekcja
ul. Sportowa 1
49-304 Brzeg

tel: 77 404 61 06; 77 404 61 09
fax: 77 404 61 09
e-mail: mosir@brzeg.pl


Marina Brzeg
Plac Drzewny
49-300 Brzeg

tel: 501 154 606

 

Godziny otwarcia
codziennie od 8.00 do 20.00 (w sezonie nawigacyjnym - od 1 kwietnia do 30 października)

z wyjątkiem sytuacji wyłączeń (informacja w regulaminie)[powrót] [drukuj]

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013
"inwestujemy w Twoją przyszłość"

Regionalne Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Brzegu Copyright © 2010