REGULAMIN DLA UŻYTKOWNIKÓW KRYTEJ PŁYWALNI W BRZEGU

I. CZĘŚĆ OGÓLNA.

1. Kryta Pływalnia jest własnością Gminy Miasto Brzeg, administrowaną przez MOSiR Brzeg.
2. Kryta Pływalnia czynna jest:

codziennie w godzinach od 7.00 do 21.00
w okresie wakacji w godzinach od 6.00 do 22.00

Dopuszczalna jest inna organizacja czasu pracy Pływalni. O zmianach użytkownicy będą informowani z tygodniowym wyprzedzeniem.
3. Osoby chcące przebywać na terenie Krytej Pływalni oraz korzystać z usług oferowanych w obiekcie, zobowiązane są zapoznać się z regulaminem obiektu i przestrzegać jego postanowień. Wykupienie karty wstępu jest akceptacją niniejszego regulaminu bez zastrzeżeń i zobowiązaniem do jego przestrzegania.
4. Użytkownikiem obiektu jest osoba, która posiada ważną kartę wstępu i przebywa na terenie Pływalni.
5. Wykupiona karta wstępu podlega rozliczaniu i zwrotowi w kasie pływalni wraz z kluczem od szafki ubraniowej.
6. Użytkowanie obiektu dostępne jest dla każdego, z wyjątkiem osób znajdujących się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub narkotyków.
7. Osoby ze skłonnościami do ataków skurczów lub utraty przytomności oraz upośledzone, ze względu na własne bezpieczeństwo, powinny poinformować o tym fakcie ratownika. Wskazane jest, aby przebywały na terenie Krytej Pływalni pod opieką osoby towarzyszącej.
8. Dzieci w wieku do 12 lat mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
9. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz:
a) palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych,
b) wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, z wyłączeniem suchej części baru,
c) przebywania zwierząt,
d) wstępu osobom po użyciu alkoholu lub, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
10. Obsługa pływalni może, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa lub innymi ważnymi powodami, ograniczyć korzystanie z Krytej Pływalni w całości lub części. W przypadku wydalenia użytkownika z Krytej Pływalni, uiszczone opłaty nie są zwracane.
11. Wszelka działalność zarobkowa wewnątrz Krytej Pływalni, w tym również udzielanie prywatnej nauki pływania za wynagrodzeniem, imprezy klubowe, sportowe i inne imprezy zespołowe, możliwe są wyłącznie za zgodą kierownictwa Krytej Pływalni.
12. Użytkownik zobowiązany jest do pozostawienia w depozycie pieniędzy oraz przedmiotów wartościowych. Kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, kosztowności i dokumenty pozostawione w szatni głównej oraz w skrytkach szafek ubraniowych.
13. Nakrycie wierzchnie należy pozostawić w szatni głównej obiektu. Odzież osobistą należy przechowywać wyłącznie w skrytkach szafek ubraniowych.
14. Karta wstępu upoważnia do korzystania ze wszystkich urządzeń znajdujących się w obiekcie Krytej Pływalni, będących w administracji MOSiR.
15. Osoby korzystające z usług Krytej Pływalni ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
16. Pobyt na hali basenowej należy zakończyć najpóźniej na 15 minut przed zamknięciem tak, aby opuścić obiekt Krytej Pływalni najpóźniej o godzinie jej zamknięcia. Za niewykorzystany z tego tytułu czas, uiszczone opłaty nie są zwracane.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z HALI BASENOWEJ

17. Na hali basenowej obowiązuje wyłącznie standardowy strój kąpielowy: dla kobiet jedno- lub dwuczęściowy, dla mężczyzn kąpielówki. Dopuszcza się spodenki z przedłużonymi nogawkami pozbawione kieszeni i części metalowych.
18. Obuwie kąpielowe (klapki) i ręczniki należy zostawić w pomieszczeniach natrysków lub w przebieralni.
19. Dzieci korzystające z pieluch obowiązują specjalne pieluchy jednorazowe przeznaczone do kąpieli.
20. Każdy użytkownik zobowiązany jest przed wejściem do hali basenowej do umycia całego ciała i dezynfekcji stóp.
21. Przy korzystaniu z atrakcji wodnych, w tym w szczególności ze zjeżdżalni należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania oraz poleceń obsługi.
22. Korzystanie z niecek basenu może odbywać się tylko w obecności ratownika. Ratownikami są osoby, które noszą identyfikator i ubiór z napisem RATOWNIK.
23. Na terenie hali basenowej zabrania się:
a) biegania,
b) wpychania i wrzucania do wody innych użytkowników,
c) skakania do wody z obrzeży basenu,
d) używania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony,
e) konsumpcji artykułów żywnościowych na terenie hali basenowej, poza barem i strefą wokół niego,
f) zanieczyszczania wody,
g) hałasowania w sposób zakłócający spokój innych użytkowników.
24. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz pogorszenie samopoczucia należy zgłaszać niezwłocznie najbliższemu ratownikowi.
25. Grupy zorganizowane korzystające z usług krytej pływalni zobowiązane są do przestrzegania dostępnego w kasie Pływalni „Regulaminu dla grup zorganizowanych”, stanowiącego uzupełnienie niniejszego „Regulaminu”.
26. Rzeczy znalezione na terenie Krytej Pływalni należy przekazać personelowi, który przekazuje je do szatni. Zatrzymywanie rzeczy znalezionych stanowi naruszenie prawa.
27. Personel szatni wydaje rzeczy znalezione po identyfikacji ich przez Właściciela.
28. Nieodebrane rzeczy znalezione przechowywane są w wydzielonym miejscu w szatni Krytej Pływalni przez okres 14 dni. Po tym okresie komisja powołana przez dyrektora MOSiR dokonuje kwalifikacji rzeczy znalezionych:
a) do likwidacji,
b) do przekazania jednostkom pomocy społecznej, domom dziecka itp. organizacjom.
29. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas nieokreślony.

Miejski Ośrodek
Sportu i RekreacjiDyrekcja
ul. Sportowa 1
49-304 Brzeg

tel: 77 404 61 06; 77 404 61 09
fax: 77 404 61 09
e-mail: mosir@brzeg.pl


Kryta Pływalnia
ul. Wrocławska 11
49-300 Brzeg

tel: 77 404 55 85; 77 404 55 86
fax: 77 404 55 86
e-mail: aquapark@brzeg.pl

 

Godziny otwarcia
codziennie od 7.00 do 21.00
w okresie wakacji od 6.00 do 22.00

wyjątki - patrz w zakładce Rezerwacje[powrót] [drukuj]

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013
"inwestujemy w Twoją przyszłość"

Regionalne Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Brzegu Copyright © 2010